Archiwum kategorii: Strefa klienta

CO NOWEGO W PODATKACH DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU?

Data Zmiana Charakter zmiany
1.07.2020 r. Nowa matryca stawek VAT  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 w zakresie stawek VAT zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej,  w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.
1.07.2020 r. Wpłaty na rachunki spoza białej listy Będzie możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników, jeżeli zastosował zastosowany split payment.
Wydłużono termin na złożenie ZAW-NR z 3 do 7 dni. doprecyzowano również, iż zawiadomienie nalezy składać tylko raz – przy pierwszej zapłacie na dany rachunek.
1.10.2020 r. Nowy JPK_VAT Deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K.

Konsulting i treningi dedykowane

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom poszerzamy gamę usług o dedykowane treningi i konsulting dla konkretnego pracownika lub grupy pracowników, które przeprowadzamy w dostosowanym do potrzeb Klienta miejscu i czasie.

Jeśli chcą Państwo poszerzyć wiedzę i umiejętności zespołu księgowego, zapoznać księgowego z podstawami controllingu lub przeszkolić indywidualnie pracownika, aby mógł awansować lub podnieść swe kompetencje ta oferta jest skierowana właśnie dla Państwa.

Usługę wyceniamy godzinowo nie „za głowę”, realizujemy je najczęściej w siedzibie Klienta, co pozwala mu zaoszczędzić  na kosztach wyjazdu i delegacji.

Aby zobrazować Państwu efekt usługi poniżej przedstawiamy zakres zrealizowanego przez nas konsultingu dedykowanego dla p.o. Głównego Księgowego firmy produkcyjnej.

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji Głównego Księgowego – wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania, ewidencjonowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych. Przygotowuje do kierowania zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym sektora produkcyjnego.

Rezultatem szkolenia powinny być poszerzona wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej m.in. na:

  • weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
  • weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
  • weryfikacji ewidencji środków trwałych,
  • weryfikacji dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
  • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdop i podatku odroczonego,
  • umiejętności przygotowania bilansu, rachunku wyników i cash flow,
  • umiejętności przygotowania sprawozdania finansowego,
  • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych.

JPK – uwaga na nieuczciwe biura rachunkowe

Jesteśmy w szoku. Nie dlatego, że od 2018 mamy obowiązek w Państwa – jako mikroprzedsiębiorców – imieniu przekazywać elektroniczną wersję ewidencji VAT. Temat – w przypadku mikro – banalnie prosty. Szczególnie dla biur, które powinny korzystać z odpowiedniego oprogramowania, zapewniającego – w ramach licencji – aktualizację zawierającą funkcję tejże elektronicznej wysyłki. Parę dodatkowych kliknięć – minuta, góra dwie pracy.

Jesteśmy w szoku – gdyż dochodzą do nas informacje z różnych regionów naszego kraju, że niektóre biura rachunkowe postanowiły dodatkowo zarobić na swoich klientach wykorzystując obowiązek wysyłki JPK jako pretekst do podniesienia cen  za usługi nawet o 500 zł. Sporo – jak na 2 minuty dodatkowej pracy w miesiącu.

Apelujemy zatem do Państwa – nie dajcie się oszukać. JPK to problem biura rachunkowego, nie jego klientów. Dla uczciwego biura usługa ta nie powinna wiązać się z jakimkolwiek dodatkowym obciążeniem klienta. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 01.01.2018r. nastąpi zmiana zasad dokonywania wpłat na należności z tytułu składek. Każdy z Płatników będzie dokonywał wpłat na indywidualny numer rachunku. Tym samym Zakład przed wejściem w życie tych zmian będzie informował Płatników o nadanych numerach rachunków składkowych.

O nadanym rachunku w pierwszej kolejności będą informowani płatnicy składek posiadający konto na PUE i logujący się na nim regularnie. Dodatkowo prosimy o sprawdzenie aktualnych danych adresowych,  jeśli stwierdzą Państwo, że dane adresowe są niepoprawne,  prosimy o dokonanie korekty zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonywania korekty danych adresowych.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom dostępu do zimnych napojów. Wskazane jest również odpowiednie wydłużenie przerwy w pracy pracownikom, by ograniczyć im przebywanie w godzinach południowych, które są najgorętszym okresem dnia. Z powodu braku zapewnia odpowiednich warunków do pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków służbowych. Pracodawcy natomiast za zaniedbania w tym zakresie grozi grzywna w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

 

Umowa o praktykę absolwencką

Zawarcie umowy o praktykę absolwencką niesie małe ryzyko uznania jej za umowę o pracę. Przepisy nie określają stawki minimalnej takiej umowy, może być nawet bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać, iż zawrzeć ją można z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i jednocześnie nie skończyła 30 lat. Osoba przyjęta na praktykę np. dwa tygodnie przed 30. Urodzinami, może ją kontynuować po ukończeniu 30 lat. Nie ma znaczenia czy praktykant wcześniej był zatrudniony, umowa nie liczy się do limitu 3 umów na czas określony, do 33 miesięcznego okresu łącznego tych umów oraz do stażu pracy. Może być zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Od 1 września obowiązek pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Od 1 września zostaje wprowadzony obowiązek zawarcia z pracownikiem pisemnej umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia ustaleń z nią związanych przed dopuszczeniem go do pracy. Jeden egzemplarz musi posiadać pracownik, drugi pracodawca. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie działania PIP. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca będzie miał także obowiązek zapoznać każdego pracownika z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 kp), a pracowników młodocianych z obowiązującym w zakładzie pracy wykazem prac lekkich (art. 2001 § 5 kp). Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy PIP będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę (art. 281 pkt 2 kp). Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – od 1 do 30.000 zł.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Aktualizacja Kodeksu Pracy  wprowadza ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech: umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas nieokreślony. W miejsce umowy o pracę na czasy wykonywania określonej pracy zawierane muszą być umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nie jest już wyodrębniona przepisami, lecz uznawana za podtyp umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na czas określony – ograniczenia czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Od 22 lutego 2016 r. maksymalny okres na jaki może być zawarta umowa na czas określony wynosi 33 miesiące. W przypadku przekroczenia tego terminu, od dnia następnego po jego upływie pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony. Oznacza to, że okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące okres próbny i 33 czas określony).

Kolejna zmiana dotyczy faktu, że  pracodawca i pracownik mogą zawrzeć pomiędzy sobą maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. W przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik zostaje automatycznie zatrudniony na czas nieokreślony.   Nie ma tu znaczenia czas jaki upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.